Home2019-11-17T20:37:17+07:00

ข่าวกิจกรรม

อพม. คือ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในชุมชนอยู่แล้ว และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเอในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อท้องถิ่นของตนเอง

By |September 9th, 2019|Categories: ข่าวสาร, ข่าวอบรม/สัมมนา|

การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

By |September 9th, 2019|Categories: ข่าวสาร, ข่าวอบรม/สัมมนา|

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงาน กับชาวต่างชาติ

ร่วมออกบูธกิจกรรมงานกาชาด 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

By |September 9th, 2019|Categories: ข่าวสาร, ข่าวอบรม/สัมมนา|

ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2562

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงาน กับชาวต่างชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงาน กับชาวต่างชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ร่วมออกบูธกิจกรรมงานกาชาด 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2562 ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่

ข่าวสารทั้งหมด

เกี่ยวกับผู้หญิง

ผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยใน…

ผู้หญิงกับการศึกษา

การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยใน…

ผู้หญิงกับสิทธิ/กฏหมาย

การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยใน…

ผู้หญิงกับสุขภาพ

การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยใน…

ผู้หญิงกับสิทธิ/กฏหมาย

การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยใน…

เครือข่ายหญิงไทย

สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ หญิงไทยที่อาศัยในต่างประเทศ และหญิงไทยที่มีความประสงค์จะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาหารือ การให้กำลังใจ ให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหญิงไทยในต่างประเทศ

0
เครือข่ายทั่วโลก
0
สมาชิก
0
หน่วยงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ