About admin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec metus. Mauris ultricies, justo eu convallis placerat, felis enim ornare nisi vitae.

อพม. คือ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในชุมชนอยู่แล้ว และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเอในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อท้องถิ่นของตนเอง

การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - คณะผู้แทน พม. (สค.) ข้าราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 7 คน - วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ - ภูมิหลังและพัฒนาการ ปี 2554 สค. สนับสนุนการวิจัยโครงการศึกษาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองหญิงไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศแก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าหญิงไทยในต่างประเทศประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาการใช้ชีวิตในต่างประเทศ การไม่รู้กฎหมาย ปัญหาด้านสุขภาพจิต และตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สค. ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วมจากภูมิภาคยุโรป

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงาน กับชาวต่างชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงาน กับชาวต่างชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ภูมิหลังและพัฒนาการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ดำเนินการในปีที่ 8 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายอาสาสมัครจากประเทศในภูมิภาคยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย ภาคีจิตอาสาคืนถิ่น ที่กลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 65 คน ใน 15 ประเทศ ได้แก่ สมาพันธรัฐสวิส เยอรมนี ฝรั่งเศส นอร์เวย์

ร่วมออกบูธกิจกรรมงานกาชาด 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2562 ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์คริสตจักร เซ็นต์โจเซฟ นครซูริก สมาพันธ์รัฐสวิส - คณะผู้แทน พม. จำนวน 5 คน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ - ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป จำนวน 140