ข่าวอบรม-สัมมนา

อพม. คือ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในชุมชนอยู่แล้ว และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเอในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อท้องถิ่นของตนเอง

การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น การอบรมโครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - คณะผู้แทน พม. (สค.) ข้าราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 7 คน - วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ - ภูมิหลังและพัฒนาการ ปี 2554 สค. สนับสนุนการวิจัยโครงการศึกษาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองหญิงไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศแก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าหญิงไทยในต่างประเทศประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาการใช้ชีวิตในต่างประเทศ การไม่รู้กฎหมาย ปัญหาด้านสุขภาพจิต และตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สค. ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วมจากภูมิภาคยุโรป

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงาน กับชาวต่างชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงาน กับชาวต่างชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี ภูมิหลังและพัฒนาการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ดำเนินการในปีที่ 8 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายอาสาสมัครจากประเทศในภูมิภาคยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย ภาคีจิตอาสาคืนถิ่น ที่กลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 65 คน ใน 15 ประเทศ ได้แก่ สมาพันธรัฐสวิส เยอรมนี ฝรั่งเศส นอร์เวย์

ร่วมออกบูธกิจกรรมงานกาชาด 2562 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2562 ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์คริสตจักร เซ็นต์โจเซฟ นครซูริก สมาพันธ์รัฐสวิส - คณะผู้แทน พม. จำนวน 5 คน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ - ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป จำนวน 140